messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายโสภณ มีมัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายเสาร์คำ แก้วปลูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 096-7763669
นางชนันนิดา คำทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 087-3007171
นางรัตติกร ต๊ะกาบโพธิ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 097-9239101
นายสมสมัย ปองนาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 089-9569763
นายกิตติ ธงสิบสอง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 081-2974292
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-3875537
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5552962
นายประวิทย์ ล่าเพ็ง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 080-1248938