องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box คณะผู้บริหาร
นายโสภณ มีมัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 090-5654960
นายเสาร์คำ แก้วปลูก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 096-7763669
นางชนันนิดา คำทา
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 087-3007171
นายจิรายุส สุทะยะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 083-0101151
นายดนัย ศรีวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 089-1043688
นางนาถลดา ลมูลวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 061-9301775
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 082-3875537
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 088-5552962
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 088-5552962