messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box สำนักปลัด
นายสมสมัย ปองนาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
นายกิตติ ธงสิบสอง
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวสุภาวดี บุญธนาวัฒน์
นักทรัพยากรบุคคล
นางสอิงคราทย์ สังพิชัย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายสุริยา ปวรรณา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางชนัญชิดา สุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายเอนก สีวิจี๋
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายวิเชียร ตันคำปัน
คนงาน
นางโสภิดา ไชยรังษี
คนงาน
นายเฉลิมพล อินต๊ะมัด
คนงาน (พนักงานขับรถยนต์)