องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
check_circle ประวัติและข้อมูลทั่วไป
ประวัติและข้อมูล
ข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน คำขวัญประจำตำบล “แดนอุทยาน ลานทุ่งผาเวียง ลือเลื่องพระพุทธบาท ฝายแม่หาดแหล่งน้ำ งามเลิศล้ำตำบลแม่ลาน” 1. ที่ตั้งและอาณาเขต ตำบลแม่ลาน เป็นตำบลหนึ่งใน 8 ตำบล ในเขตการปกครองอำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน อยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอลี้ ห่างจากอำเภอลี้ ประมาณ และห่างจากจังหวัดลำพูน ประมาณ พื้นที่ในเขตบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีพื้นที่ทั้งหมด 900 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน จะเป็นพื้นที่ป่า ภูเขา ทำให้มีพื้นที่ทำกินน้อย และไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื่องพื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง ไม่มีน้ำไหลผ่านนอกจากมีลำห้วยเล็ก ๆ โดยต้องอาศัยน้ำฝนเท่านั้น ในการเกษตร และมีอาณาเขตของตำบลดังนี้ ทิศเหนือ จดตำบลปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ทิศใต้ จดตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทิศตะวันออก จดตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ทิศตะวันตก จดตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน หมู่ที่ 1 บ้านผาต้าย จำนวน 198 ครัวเรือน หมู่ที่ 2 บ้านหนองมะล้อ จำนวน 99 ครัวเรือน หมู่ที่ 3 บ้านแม่ลาน จำนวน 271 ครัวเรือน หมู่ที่ 4 บ้านแม่กองวะ จำนวน 230 ครัวเรือน หมู่ที่ 5 บ้านเด่นเหม้า จำนวน 119 ครัวเรือน หมู่ที่ 6 บ้านผาต้ายเหนือ จำนวน 104 ครัวเรือน หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายขาว จำนวน 101 ครัวเรือน 5. ประชากรและจำนวนครัวเรือน -ประชากรชาย จำนวน 1,560 คน -ประชากรหญิง จำนวน 1,516 คน จำนวนครัวเรือน จำนวน 1,122 ครัวเรือน ชาย หญิง รวมประชากร บ้านผาต้าย 274 257 531 บ้านหนองมะล้อ 137 128 260 บ้านแม่ลาน 395 380 775 บ้านแม่กองวะ 317 305 622 บ้านเด่นเหม้า 153 150 303 บ้าผาต้ายเหนือ 130 116 246 บ้านห้วยทรายขาว 159 180 339 รวม 1,560 1,516 3,076 6.1 อาชีพ ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 3 ประกอบอาชีพค้าขาย 6.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล -โรงสี จำนวน 5 แห่ง 7. สภาพสังคม -โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง -ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จำนวน 7 แห่ง -วัด / สำนักสงฆ์ จำนวน 6 แห่ง
แผนที่เขตรับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน