องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายดนัย ศรีวงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน
โทร : 089-1043688
นางสาวนาถลดา เดชาธนันกฤชกุล
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายประสิทธิ์ จันทร์สุข
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา