องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง แต่งตั้งรักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดและผู้อำนวยการกอง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
photo ขอประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่แทน
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อราษฎรตำบลแม่ลานผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจกอุทกภัย ลำไยโค่นล้มเสียหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศผลการลดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แผนการจัดเก็บภาษีและงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ( เพิ่มเติม ) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file คำสั่้งแต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่องการขยายกำหนดเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตำบลแม่ลาน เรื่อง รายชื่อราษฎรตำบลแม่ลานผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากวาตภัยลำไยโค่นล้มเสียหาย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย มีสว่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file กิจกรรมและสนับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน เรื่องการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
1 - 20 (ทั้งหมด 57 รายการ) 1 2 3