messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
account_box กองคลัง
นางสุพัตรา ทองแสงธรรม
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศุภลักษณ์ ปัดแก้ว
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางมุทิตา ถาเมา
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาวทิพวรรณ คำไอมาลี
นักวิชาการคลังปฎิบัติการ
-
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ