ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงานของกองคลัง ไตรมาส ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง