ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการพัฒนาบทบาทสตรีในตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง