ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง