ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง