ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างของบ้านผาต้ายเหนือ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง