ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างของบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง