ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างของบ้านหนองมะล้อ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง