ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้างของบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง