ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาต้าย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง