ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่ลาน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง