ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง