ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสาธารณประโยชน์ บ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง