ชื่อเรื่อง : ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมจิตอาสาด้านภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง