ชื่อเรื่อง : จ้างทำใบประกาศนียบัตร จำนวน 50 ใบ โครงการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาด้านภัยพิบัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง