ชื่อเรื่อง : ซื้อตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อนกระจก 2 บาน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง