ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ไตรมาสที่ 3 จำนวน 7 รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง