ชื่อเรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียภายใน (เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน) และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้ประกอบการ ร้านค้า ผู้รับจ้าง ผู้มารับบริการ) กรอกแบบประเมิน/แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IITและ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ปปช. ตาม QR Code
ชื่อไฟล์ : LxlTYTXWed103340.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : HRuvzVGWed103623.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้