ชื่อเรื่อง : ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 5 โครงการ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)e-bidding
รายละเอียด : ข้อมูลในเอกสารประกวดราคาผิดพลาด เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวดที่ 5 ส่วนที่ 2 ข้อ 166 ให้หน่วยงานของรัฐกำหนด หลักประกันการเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้าง หรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า 5,000,000 บาท ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลานได้เลือกกำหนดรับหลักประกันการเสนอราคา จึงขอยกเลิกประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ชื่อไฟล์ : 3Dt43icThu25732.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : hSOCkNAThu25750.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : vbEutHnThu25811.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : bZbCS2xThu25833.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : OHL1z2qThu25856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้