ชื่อเรื่อง : ซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บธ ๙๗๑๑ ลำพูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง