องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 8
มาตราฐานการให้บริการ 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการปฏิบัติงาน-กองช่าง-อบต.แม่ลาน
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 8
คู่มือการปฏิบัติงาน นักวิเคราะห์นโยาบายและแผน
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 7
คู่มือปฏิบติงานสภาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 49
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
คู่มือปฏิบัติงานด้านพัสดุ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 34
คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 47
คู่มือการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [N]
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 60 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (N)
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 57 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการลงทะเบียนและยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 58 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [N]
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 59 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือการขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 54 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]
คู่มือสำหรับประชาชน
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 52
คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 58
คู่มือการปฏฺบัติงานเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือิการปฏิบัติงานท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 81