messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ลาน
อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
วันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2565 เวลา 08.30 น.นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีส่วนร่วมในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมถึงการนำเสนองานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและการมอบหมายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
ชื่อเรื่อง: วันที่ 25 เมษายน พ.ศ 2565 เวลา 08.30 น.นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน มีส่วนร่วมในการทำงาน ปฏิบัติงานด้วยความสุจริต โปร่งใส รวมถึงการนำเสนองานที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จและการมอบหมายงาน
ชื่อไฟล์: YXM022kMon105357.jpg
วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ ปลัดอำเภอลี้ ปลัดตำบล หัวหน้าส่วน ฝ่ายปกครอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกันประชุมหารือในการมีส่วนร่วมในการบริการ และการช่วยเหลืแประชาชน และประชุมหารือเกียวกับการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ชื่อเรื่อง: วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2565 นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกับ ปลัดอำเภอลี้ ปลัดตำบล หัวหน้าส่วน ฝ่ายปกครอง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ร่วมกันประชุมหารือในการมีส่วนร่วมในการบริการ และการช่วยเหลืแประชาชน และประชุมหารือเกียวกับการจัดกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ชื่อไฟล์: 2NbHDqHMon105811.jpg
find_in_page วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็น (1)การทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ระบุว่า การทำกิจกรรมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหาร่สวนตำบลแม่ลาน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบยิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
ชื่อเรื่อง: วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็น (1)การทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน (2)การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3)การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5) กำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และการทุจริตประพฤติมิชอบ (6)กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส ในการนี้ นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ระบุว่า การทำกิจกรรมครั้งนี้หวังว่าจะเป็นการช่วยยกระดับ/ปรับปรุง/พัฒนา/ส่งเสริมให้องค์การบริหาร่สวนตำบลแม่ลาน ลดความเสี่ยงการทุจริต/พัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA มีการจัดการการทุจริตประพฤติมิชอบยิ่งขึ้น/ช่วยยกระดับการบริหารจัดการดียิ่งขึ้นให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส่ต่อไป ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้    ชื่อไฟล์: /index/add_file/
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผู้บริหาร สภาตำบล เจ้าหน้าที่พนักงานทุกๆคน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมได้กล่าวเรื่องการทำงานเพื่อให้เกิดการตื่นตัวและมีความพร้อมในการบริการพี่น้องประชาชนในทุกๆด้าน รวมถึงการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส่ ตามมาตราการการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ลาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ชื่อเรื่อง: วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน นำโดย นายโสภณ มีมัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ผู้บริหาร สภาตำบล เจ้าหน้าที่พนักงานทุกๆคน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ แผ่เมตตา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน พร้อมได้กล่าวเรื่องการทำงานเพื่อให้เกิดการตื่นตัวและมีความพร้อมในการบริการพี่น้องประชาชนในทุกๆด้าน รวมถึงการทำงานด้วยความสุจริตโปร่งใส่ ตามมาตราการการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนตำบลแม่ลาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
ชื่อไฟล์: 927XQYoMon32115.jpg
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมของประชาชน กับสมาชิก ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
ชื่อเรื่อง: เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานในการมีส่วนร่วมของประชาชน กับสมาชิก ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ในการปฏิบัติงาน
ชื่อไฟล์: ZwxAAWKThu22158.jpg
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1